EMPLOY MECANICS! ID. 108847

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții: 10.IV. ”Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă  și consolidarea formării  și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală  și programe de ucenicie”

Numele solicitantului: Inspectoratul Școlar Județean Iași

”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!” Cod SMIS: 108847

 

  1. INFORMAȚII PROIECT (prezentare succintă)

Beneficiar  Inspectoratul Școlar Județean Iași

Partener 1, Danke Consulting SRL

Partener 2  Fundația  EDINFO

Durata proiectului  2 ani

Obiectivul general /Scopul proiectului

Facilitarea accesului pe piața muncii pentru 334 de elevi din învățământul preuniversitar cu profil mecanic din județul Iași pentru o perioada de 24 de luni prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practica, consilierii si orientării profesionale, înregistrării

si dezvoltării unor firme de exercițiu/ întreprinderi simulate.

Obiective specifice

OS 1: Identificarea a cel puțin unui nou partener de practica si continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unitățile de învățământ si agenții economici;

OS 2: Organizarea de stagii de practica în domeniul mecanic pentru 334 de elevi din județul Iași;

OS 3: Stimularea participării la programul de stagii de practica pentru 334 de membri ai grupului ținta;

OS 4: Înscrierea si dezvoltarea a 50 de firme de exercițiu/ întreprinderi simulate de către membrii grupului ținta;

OS 5: Creșterea gradului de conștientizare privind aplicabilitatea temelor orizontale POCU 2014-2020 în cadrul activității firmelor de exercițiu/ întreprinderilor simulate;

OS 6: Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala pentru 334 de membri ai grupului ținta;

OS 7: Facilitarea comunicării si derularea activităților de practica prin crearea si dezvoltarea unei platforme online;

OS 8: Asigurarea sustenabilității sistemului de educație si a mediului de afaceri al regiunii vizate de proiect prin realizarea unei

analize privind nevoile actuale si viitoare ale pieței muncii la nivel regional si local;

OS 9: Dezvoltarea calităților după modelul angajatului ideal pentru 334 de persoane, membri ai grupului ținta.

Activități finanțate:

Activitatea 1. Managementul proiectului

Activitatea 1.1. Monitorizarea activităților proiectului

Activitatea 1.2. Activități de informare si publicitate

Activitatea 2. Derularea, monitorizarea și evaluarea stagiilor de practica pentru elevi, inclusiv activități de tip firme de exercițiu/întreprindere simulata

Activitatea 2.1 Elaborarea parteneriatelor/ convențiilor între organizatorii si partenerii de practica

Activitatea 2.2. Organizarea si derularea programelor de învățare la locul de munca

Activitatea 2.3. Formarea si organizarea echipelor pentru înregistrarea firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulare

 

Activitatea 3. Consiliere și orientare profesionala pentru elevi

Activitatea 3.1. Furnizarea activităților de consiliere si orientare profesionala

 

Activitatea 4. Activități suport pentru facilitarea activităților de practica si consiliere profesionala

Activitatea 4.1. Desfășurare campanie de informare “Firme de exercițiu/Întreprinderi simulate în acțiune”

Activitatea 4.2. Crearea si dezvoltarea platformei online Internship&Career Hub

Activitatea 4.3. Realizarea unei analize privind nevoile actuale si viitoare ale pieței muncii la nivel regional si local în ambele sensuri: de la companii/sector privat către unitățile de învățământ

 

Rezultate:

334 elevi informați si consiliați pentru piața muncii,

334 elevi participanți la stagii de practica,

201 elevi dobândesc o calificare la încetarea calității de participant,

147 elevi își găsesc loc de munca,

34 elevi continuă studiile

 

Detalierea  rezultatelor

A 1 / 1 echipa de implementare proiectului informata si pregătită;

- 12 întâlniri ale echipei de proiect:

- 12 minute ale întâlnirilor echipei de proiect;

- 12 liste de prezența ale întâlnirilor echipei de proiect.

 

A 2. 1 si A2.2 / 1 procedura de identificare, recrutare si evaluare a grupului ținta;

- 334 de formulare de înscriere grup ținta;

- 20 de parteneriate de practica cu noi agenți economici;

- 334 de convenții de practica semnate de către elevi si reprezentanții partenerilor de practica

- 334 de rapoarte de practica.

 

A2.3 / 50 de firme de exercițiu înregistrare si dezvoltate;

- 2 campanii de informare privind temele secundare si orizontale ale programului.

 

A 3.1 / 20 campanii de informare si conștientizare a importanței consilierii si orientării profesionale;

- 20 liste de prezența semnate;

- 20 acorduri de colaborare;

- Minim 334 elevi informați;

- 1 metodologie de consiliere;

- 334 Profile DECAS , SDS-Holland, PLIV-TH, EVIQ;

- 44 de webinarii organizate.

 

A4.1 / 1 platforma online Internship&Career Hub creata.

A4.2 / 1 analiza privind nevoile actuale si viitoare ale pieței muncii la nivel regional si local în ambele sensuri: de la companii/sector privat către unitățile de învățământ realizata.