ELECTRONIC INTERNSHIPS ,ID. 108846

În cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa Prioritară 6”Educație și competențe”Prioritatea de investiții 10.IV. ”Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie”proiectul depus de Inspectoratul Școlar Județean Iașiavând ca titlu ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive” a fost aprobat, beneficiind de un buget total de 2,166,765.14 lei.

Durata proiectului este de 24 luni și este realizat în parteneriat cu DANKE CONSULTING SRL și EDINFO SRL.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piața muncii pentru 334 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Iași având calificări din domeniul ”Electrotehnică”. Acesta se va realiza prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierea și orientarea profesională a beneficiarilor, înregistrarea și dezvoltarea unor firme de exercițiu/întreprinderi simulate s.a.

Ca obiective specifice ale proiectului putem menționa: consolidarea parteneriatelor existente între unitățile de învățământ și agenții economici, organizarea de stagii de practică în domeniul ”Electrotehnică” pentru 334 de elevi din județul Iași de la 11 unități de învățământ profesional și tehnic, înscrierea și dezvoltarea a 50 de firme de exercițiu/întreprinderi simulate de către membrii grupului țintă, furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională pentru membrii grupului țintă, facilitarea comunicării și derularea activităților de practică prin crearea și dezvoltarea unei platforme online, dezvoltarea calităților după modelul angajatului ideal s.a.

Obiectivul general şi cele specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivului major al POCU 2014 - 2020 care urmăreşte dezvoltarea resurselor umane prin creşterea accesului la un sistem de educaţie şi formare profesională de calitate și stimularea ocupării tinerilor. Astfel, proiectul contribuie la creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ secundar şi terţiar non-universitar care-şi găsesc un loc de muncă şi la stimularea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv şi din domeniile de specializare inteligentă.

Pe termen mediu și lung, rezultatele proiectului şi măsurile privind facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ preuniversitar pot fi preluate sau integrate în programele educaţionale la nivel local sau regional. Bunele practici în domeniul educaţiei transferate şi implementate în cadrul acestui proiect pot deveni, de asemenea, activităţi care vor fi multiplicate, dezvoltate, integrate în alte programe sau proiecte care au drept scop îmbunătăţirea accesului şi participării la educaţie. Sustenabilitatea rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect asigură îmbunătăţirea nivelului educaţional, fapt ce va conduce la o integrare mai uşoară pe piaţa muncii şi în societate a participanţilor, contribuind în mod nemijlocit la dezvoltarea resursei umane locale, implicit la o dezvoltare locală economică şi socială durabilă.

Măsurile dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului vor contribui la prevenirea abandonului şcolar şi vor asigura persoanelor care realizează stagiile de practică abilităţile de bază necesare integrării pe piața muncii.

Prin implementarea acestui proiect, alături de celelalte proiecte derulate prin 3 tipuri de programe cu finanțare externă: Erasmus+, POCU și SEE, Inspectoratul Școlar Județean Iași confirmă ca fiind unul dintre cele mai performante inspectorate din țară în atragerea de fonduri nerambursabile.