Anunț concurs secretar-șef

Posted on: Fri, 03/04/2022 - 11:39 By: ed_irina

 

                                                                                                                                                     ANUNȚ

                                                                                                                   PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR ȘEF

                                                                                                                           PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ                                                                 

                                                                                                                   AFIŞAT AZI, 02.03.2022 – MO, PARTEA A III-A

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRE P CARP”, din  loc.Țibănești, str. Școlii, nr.3, jud. Iașijud. Iași, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.Denumirea postului - SECRETAR SEF-personal didactic auxiliar cu normă întreagă -1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • nivelul studiilor: studii superioare
 • vechime în muncă: minim 3 ani

Concursul se va organiza la sediul unității școlare, conform calendarului următor:

 • 24.03.2022 , ora 10:00 proba scrisă;
 • 28.03.2022 , ora 10:00 probă practică
 • 30.03.2022, ora 10.00 interviu.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Liceul Tehnologic ,,Pere P Carp "Iași, respectiv până la data 15.03.2022, ora 1600.

Condițiile generale de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul unității școlare organizatoare,respectiv pe site-ul www. ltppc.ro.

Informațiii suplimentare la tel. 0744101048.

Persoană de contact: Burdun Ioan  - secretar.

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 02.03.2022-15.03.2022, interval orar: 8.00-16.00, Grădinița Țibănești, secretariat

Concursul pentru ocuparea postului de secretar scoala, constă în:

1.selecția dosarelor de înscriere,

2.susţinerea unei probe scrise de două ore, din tematica şi bibliografia anunţată,

3.susţinerea unei probe practice.

4.interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidații admiși la proba precedentă.

Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 70 puncte din 100. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, practică şi interviu.

Locul de desfăşurare a concursului: Liceul Tehnologic „Petre P Carp”- CORP GRĂDINIŢA ŢIBĂNEŞTI

 

Observaţii

Selectia dosarelor

17.03.2022  ora  09.00

Afişarea rezultatelor

17.03.2022  ora  12.00

Depunera contestaţiilor

17.03.2022 ora  12:30-13:30

Soluționarea contestațiilor și afișare rezultate

18.03.2022  ora  14:00

Proba scrisă

24.03.2022, ora 10:00

Afişarea rezultatelor

24.03.2022, ora 13:00

Depunera contestaţiilor

24.03.2022, ora 13.30 - 14.30

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

24.03.2022, ora 15.00

Proba practică

28.03.2022, ora 10.00

Afişarea rezultatelor

28.03.2022, ora 13.00

Depunera contestaţiilor

28.03.2022,ora 13.30-14.30

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

28.03.2022, ora 15.00

Interviu

30.03.2022, ora 10.00

Afișarea rezultatelor

30.03.2022, ora 13.00

Depunerea contestațiilor

30.03.2022, ora 13.30-14.30

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

30.03.2022, ora 15.00

Afișarea rezultatelor finale

30.03.2022, ora 16.00

 

DOSARUL DE CONCURS VA CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE: (cf. art. 6, HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
  4. carnetul de muncă + raport salariat din Revisal sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;
 2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într-un dosar cu şină.

 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI

(cf. art. 3,HG nr. 286/2011, cu modificările ulterioare):

 

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • studii superioare ;
 • vechime în muncă minim 3 ani ;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe privind încadrarea personalului;
 • cunoștințe avansate de operare pe PC (excel, word, internet, pdf, etc);
 • cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL,SIIIR;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit;

 

DIFICULTATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE POSTULUI

 • Respectarea planurilor manageriale ale şcolii
 • Capacitatea de organizare a muncii
 • Organizare şi coordonare
 • Analiză şi sinteză
 • Planificare şi acţiune strategică
 • Control şi depistare a deficienţelor
 • Rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
 • Excelentă comunicare orală şi scrisă
 • Lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
 • Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului
 • Realizarea planificării calendaristice a compartimentului
 • Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare
 • Folosirea tehnologiei informatice
 • Organizarea documentelor oficiale
 • Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor
 • Asigurarea evidenţei ordonării şi arhivării documentelor unităţii
 • Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.
 • Elaborarea de procedure operaţionale
 • Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului
 • Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment
 • Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;
 • Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare
 • Participarea la activităţi de formare profesională şi dezvoltare în carieră
 • Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul şcolar
 • Planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii
 • Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea compartimentului
 • Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate
 • Respectarea ROFUIP, ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ

 

Comportamentul şi conduita:

 • Să aibă un comportament şi o conduit adecvată unei instituţii de învăţământ atât faţă de copii, cât şi faţă de colegi;

Cerinţe psihologice;

 • Asumarea responsabilităţii;
 • Rezistenţa la sarcini repetitive;
 • Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Echilibru emotional.

 

SARCINI DE SERVICIU:

 1. Este responsabil cu evidenţa personalului didactic şi nedidactic;
 2. Întocmeşte documentele de personal pentru angajaţii unităţii şcolare, la solicitarea scrisă a acestora aprobată de director şi în termen. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente.
 3. Întocmeşte dosarele elevilor înscrişi la examenul de bacalaureat, la examNivel 3,4 şi le pune la dispoziţia comisiei, după ce au fost verificate şi aprobate de directorul unităţii şcolare;
 4. Gestionează şi asigură arhivarea şi siguranţa actelor de studii la nivelul unităţii de învăţământ;
 5. Face parte din Comisia SIIIR;
 6. Respectă procedura „Circuitul documentelor” la nivelul unităţii de învăţământ;
 7. Păstrează şi aplică sigiliul şcolii potrivit reglementărilor legale şi ale regulamentelor/procedurilor existente la nivelul unităţii de învăţământ;
 8. Se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară (legi, decrete, ordine, regulamente, instrucţiuni, metodologii);
 9. Întocmeşte statele de plată potrivit condicii de prezenţă;
 10. Face parte din Comisia pentru burse şi alte forme de sprijin material.

 

            TEMATICA PENTRU CONCURS:

 

1. Actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar;

2. Organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ preuniversitar;

3. Protecţia informaţiilor clasificate: definiţii, informaţii cu caracter de secret de serviciu;

4. Cunoştinţe de legislaţie privind emiterea şi evidenţa deciziilor, a adreselor oficiale si a adeverintelor;

5. Arhivarea și circuitul documentelor;

6. Cunoştinţe de operare pe calculator (Word, Excel, etc);

7. Cunoştinţe de utilizare a softului specific activităţii în şcoli (EDUSAL, REVISAL, SIIIR);

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 1/2011- Legea Educaţiei Naţionalecu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului Educației și Cercetării  nr. 5447/2020 privind aprobarea - Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din 31 august 2020;
 3. Legea-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 4. H.G. 286/2010 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a condiţiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 5. H.G. 250/1992, actualizată – privind concediile de odihnă şi alte concedii ale salariatiilor din administraţia publică,din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic emise în aplicarea prevederilor Legii 1/2011 – Legea Educaţie Naţionale aprobate cu Ordinul5559/7.10.2011;
 7. Legea 263/2010, actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice;
 8. HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar “Euro 200”;
 9. ORDIN Nr. 4839 din 1 octombrie 2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
 10. HOTĂRÂRE Nr. 951/2017 din 28 decembrie 2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional (burse profesionale),
 11. Ordin nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat
 12. ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 13. Regulament privind regimul ştampilelor şi sigiilor;
 14. H.G.500/2011 privind Registrul general de evidenţă al salariaţilor;
 15. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea 16/996 Legea Arhivelor Naţionale;

NOTĂ:

 • Conform HG 286/2011sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 70 puncte; sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 puncte

DIRECTOR,

Pof. David Alina