ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU

Posted on: Thu, 12/16/2021 - 07:15 By: ed_irina

                                               Anunț concurs- Administrator de patrimoniu

LICEUL TEHNOLOGIC PETRE P. CARP ” cu sediul în localitatea ȚIBĂNEȘTI, STR. ȘCOLII,  nr. 3,  organizează concurs

1 POST  ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU –post contractual  vacant, perioadă nedeterminată

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 29.12.2021, la sediul instituției.

CONDIȚIILE GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 1.  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2.  cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • Studii superioare în domeniul economic;
 • Recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și cunoștințe de utilizare corespondență electronică.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Cerere de înscriere
 • Copie B.I./C.I.; acte doveditoare de schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • Diploma absolvire studii superioare în specialitate – copie conform cu originalul
 • Cazier judiciar
 • Adeverința perfecționare (dacă este cazul)
 • Copie carte munca (dacă este cazul) și raport Revisal
 • Adeverința medicala eliberata de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • Curriculum vitae

Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a postului  de administrator de patrimoniu:

Selectia dosarelor

31.12.2021, ora  09.00

 

Afişarea rezultatelor

31.12.2021, ora  12.00

 

Depunera contestaţiilor

03.01.2022, ora  8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișare rezultate

03.01.2022, ora  14.00

 

Proba scrisă

19.01.2022, ora 10.00

 

Afişarea rezultatelor

19.01.2022, ora 1500

 

Depunera contestaţiilor

20.01.2022, ora 8.00 - 12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

20.01.2022, ora 16.00

 

Proba practică

21.01.2022, ora 10.00

 

Afişarea rezultatelor

21.01.2022, ora 16.00

 

Depunera contestaţiilor

25.01.2022,ora 8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

25.01.2022, ora 16.00

 

Interviu

26.01.2022, ora 10.00

 

Afișarea rezultatelor

26.01.2022, ora 16.00

 

Depunerea contestațiilor

27.01. 2022, ora 8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

27.01.2022, ora 16.00

 

Afișarea rezultatelor finale

28.01.2022, ora 16.00

 

TEMATICĂ:

– Atribuţiile principale ale gestionarului.

– Garanţia în numerar ( conf. Legii 22/18.11.1969).

– Consultarea şi participarea lucrătorilor la discuţiile privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Instruirea lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Obligaţiile lucrătorilor privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Evenimente (comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă).

– Infracţiuni privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Contravenţii privind securitatea şi sănătatea în muncă.

– Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (conf. Codului Muncii).

– Răspunderea patrimonială conf. Codului Muncii. – Jurisdicţia muncii conf. Codului Muncii.

– Drepturi si obligații în legătura cu primirea, păstrarea si eliberarea bunurilor materiale.

– Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale.

– Prevederi legale privind controlul managerial intern

– Reglementari legale privind achiziţiile publice

-Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte) și să aibă cunoștințe de utilizare e-mail.

Bibliografia concursului  pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu

 1.    LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare; ;
 2. HG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si completările ulterioare;
 3. HG nr. 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare;
 4. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 5. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. Ordin nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;
 7. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;
 8. ORDIN nr. 5079 / 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar și completările cu ORDINUL 3027/2018;
 9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare- secțiunea VI .

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor trei probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Date contact tel: 0749210192

E-mail:  scoalatibanesti@yahoo.com

Site: http://ltppc.ro/en/node/1