ANUNȚ CONCURS MUNCITOR CALIFICAT - INSTALATOR

Posted on: Thu, 12/16/2021 - 07:09 By: ed_irina

                                                                ANUNȚ

                              POST VACANT DE MUNCITOR - INSTALATOR ȘCOALĂ

                                 DURATĂ NEDETERMINATĂ, NORMĂ ÎNTREAGĂ

 

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

-studii generale, medii;

-disponibilitate pentru program flexibil;

-vechime în muncă – nu e cazul

DOSARUL DE CONCURS va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copie certificat de nastere ,copie certificat de casatorie;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar si certificatul de integritate ;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”

g)aviz psihologic;

h) curriculum vitae;

i) opis

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte la fiecare probă în parte. Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice .

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar .

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10  zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Petre P. Carp ", Țibănești, respectiv până la data 29.12.2021, ora 16:00.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN URMĂTOARELE  ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Selectia dosarelor

31.12.2021  ora  09.00

 

Afişarea rezultatelor

31.12.2021 ora  12.00

 

Depunera contestaţiilor

03.01.2022. ora  8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișare rezultate

03.01.2022  ora  14.00

 

Proba scrisă

19.01.2022, ora 10.00

 

Afişarea rezultatelor

19.01.2022, ora 1500

 

Depunera contestaţiilor

20.01.2022, ora 8.00 - 12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

20.01.2022, ora 16.00

 

Proba practică

21.01.2022, ora 10.00

 

Afişarea rezultatelor

21.01.2022, ora 16.00

 

Depunera contestaţiilor

25.01.2022,ora 8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

25.01.2022, ora 16.00

 

Interviu

26.01.2022, ora 10.00

 

Afișarea rezultatelor

26.01.2022, ora 16.00

 

Depunerea contestațiilor

27.01. 2022, ora 8.00-12.00

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor

27.01.2022, ora 16.00

 

Afișarea rezultatelor finale

28.01.2022, ora 16.00

 

Informațiii suplimentare se pot obține la tel.: 0744101048

Persoană de contact: Burdun Ioan  - secretar

 

 

BLIOGRAFIA DE CONCURS

1 . Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare - cap. IV și cap.VI.

2. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii cu modificarile și completarile ulterioare (Titlul II și Titlul XI)

3. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

4. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare- cap.II

5. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare-cap.IV,cap.V,cap.VI

6.Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.