ANUNȚ CONCURS ȘOFER

Posted on: Wed, 11/24/2021 - 08:03 By: ed_irina

 

ANUNȚ

LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRE P CARP " cu sediul în localitatea Țibănești, comuna Țibănești, județul Iași, Strada Școlii, nr.3,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de:

ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR – 1 NORMĂ

Pentru a ocupa un post contractual vacant pe perioadă nedetermintă candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

  • - nivelul studiilor - medii
  • - poseda permis de conducere categoria “D” ,
  • - poseda atestat pentru trasportul rutier de persoane eliberat de ARR
  • - avizul medical si psihologic pentru siguranta circulatiei.
  • - adeverință medicală eliberată de medicina muncii
  • - poseda card tahograf
  • - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului - nu se solicita.
  • - reprezintă un avataj domiciliul pe raza comunei Țibănești.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10  zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul Liceului Tehnologic ,,Petre P. Carp ", Țibănești, respectiv până la data  10.12.2021, ora 14:00.

Concursul se va organiza la sediul unității școlare, conform calendarului următor:

Selectia dosarelor:17.12.2021, ora  09.00

Afişarea rezultatelor: 17.12.2021, ora  10.00

Depunera contestaţiilor: 17.12.2021, ora  11.00

Soluționarea contestațiilor: 17.12.2021,  ora  15.00

Proba scrisă: 20.12.2021, ora 9.00

Afişarea rezultatelor: 20.12.2021, ora 1400

Depunera contestaţiilor: 20.12.2021, ora 14.00 - 15.00

Soluționarea contestațiilor: 21.12.2021, ora 15.00-17.00

Afişarea rezultatelor: 21.12.2021, ora 17:30

Proba practică: 21.12.2021, ora 11.00-12.00

Afişarea rezultatelor: 21.12.2021, ora 12.30

Interviul: 22.12.2021, ora 11.00

Afişarea rezultatelor: 22.12.2021, ora 14.00

 

Informațiii suplimentare se pot obține la tel. 0749145434.

Persoană de contact: Palaghiu Iuliana-Anca  - secretar.

                                                                        Bibliografie

 

1. Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare

 

2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

 

3. O.U.G. nr.195/2002, completată și actualizată la data concursului, privind circulația pe drumurile publice aprobată prin legea 49/2006.

 

4. Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă 2006, actualizată.

 

5. H.G.38/16.01.2008, actualizată, privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier.