ANUNT CONCURS INGRIJITOR

Posted on: Sat, 08/07/2021 - 20:35 By: ed_irina

 

I

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română și domiciliul în România;

b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE:

-studii generale, medii;

-disponibilitate pentru program flexibil;

-vechime în muncă – nu e cazul

DOSARUL DE CONCURS va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;copie certificat de nastere ,copie certificat de casatorie;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar si certificatul de integritate ;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”

g)aviz psihologic;

h) curriculum vitae;

i) opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar, altul la candidat,semnate)

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte la fiecare probă în parte. Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice .

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar .

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN URMĂTOARELE  ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– proba practică

– interviu

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face în perioada 6-16 august 2021   la secretariatul Liceului Tehnologic P.P.Carp Țibănești,jud.Iași

selecția dosarelor se va face în data de 06.09.2021, ora 9. 00  la sediul liceului

depunere contestație și afișare rezultat selecție dosare : 06.09. 2021 , ora 9 .30  

– proba scrisă se va desfăşura în data de 06.09.2021 , ora 10 00  la sediul liceului

afișare rezultate proba scrisă : 06.09. 2021 , ora 11. 30  

depunere contestație : 06.09. 2021 , ora 11.30 -12.00

afișare rezultat probă scrisă în urma contestației : 06.09. 2021 , ora 12.30  

– proba practică se va desfăşura în data de 07.09.2021 , ora 9 00  la sediul liceului

afișare rezultate proba practică : 07.09. 2021 , ora 10 .15  

depunere contestație : 07.09. 2021 ,intervalul 10.15 -10.30

afișare rezultat probă practică în urma contestației : 07.09. 2021 , ora 11.00  

– proba interviului se va desfăşura în data de 07.09. 2021 , ora 11. 00  la sediul liceului

afișarea rezultatelor finale : 07.09. 2021 ,ora 12. 30  

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

1 . Legea nr. 319 / 2006 – a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare - cap. IV și cap.VI.

2. Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii cu modificarile și completarile ulterioare (Titlul II și Titlul XI)

3. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

4. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare- cap.II

5. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare-cap.IV,cap.V,cap.VI

6.Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2